สภาพนักงานทำบุญครบรอบ 4 ปี แห่งวันสถาปนาสภาพนักงานและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจังหันพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี และสภาพนักงานดำเนินการจัดสัมมนาฯ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และมอบโล่ให้แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายสนับสนุน สายวิชาการ ผู้ที่ได้รับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ สาขาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาสังคมศาสตร์…

สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 ในโอกาสที่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมร่วมแสดงความชื่นชมยินดีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 5 สาขา  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงาน Stat Village นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านสถิติ  ที่มุ่งหวังให้ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ที่นำไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาหลัก (Core concept) ทางสถิติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สภาพนักงานมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์              

สภาพนักงานร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. สภาพนักงาน นำโดยนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมกรรมการสภาพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาพนักงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 สภาพนักงาน โดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี และร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ

สภาพนักงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน  พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ (รอบสุดท้าย) ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้  

สภาพนักงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้