สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าขอพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 2 (ปี 2562-2565)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานฯ ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร รองประธานสภาพนักงานฯ คนที่ 2 นายทวี พรมดี เลขานุการสภาพนักงานฯ พร้อมกรรมการสภาพนักงานฯ ชุดที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมนี้ สภาพนักงานฯ ได้มอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 2 (ปี 2562-2565)

สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”

สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเวทีเสวนาสภาพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ปรับตัวในยุคระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทราบการดำเนินการจัดโครงการฯ ของสภาพนักงาน รวมถึงประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาพนักงานกับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ณ สภาพนักงาน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์

สภาพนักงาน มข. เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมกรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ 2564 แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผอ.กองบริหารงาน 6 หน่วยงาน อวยพรปีใหม่สภาพนักงาน มข.

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้อำนวยการกองบริหารงานหน่วยงาน รวม 6 หน่วยงาน มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ให้แก่ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผอ.กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า “สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ขอให้สภาพนักงานเข้มเข็ง ผลักดัน และเสนอแนะการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้า และสวัสดิการของพนักงาน ให้เทียบเท่ากับกฎหมายแรงงานหรือดีกว่า และขออวยพรให้สภาพนักงาน ประธานสภาฯ กรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ห้อง Eternity ballroom โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ Wora Wana Hotel อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการดำเนินงานมีกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อ มข ถอดบทเรียนสภาตัวแทนวิกฤติ โอกาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่จุดมุ่งหมายใหม่ร่วมกัน

สภาพนักงานทำบุญครบรอบ 4 ปี แห่งวันสถาปนาสภาพนักงานและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจังหันพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี และสภาพนักงานดำเนินการจัดสัมมนาฯ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และมอบโล่ให้แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายสนับสนุน สายวิชาการ ผู้ที่ได้รับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ สาขาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาสังคมศาสตร์…

สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 ในโอกาสที่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมร่วมแสดงความชื่นชมยินดีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 5 สาขา  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงาน Stat Village นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านสถิติ  ที่มุ่งหวังให้ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ที่นำไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาหลัก (Core concept) ทางสถิติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สภาพนักงานมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์              

สภาพนักงานร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. สภาพนักงาน นำโดยนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมกรรมการสภาพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น