ข่าวกิจกรรมสภาพนักงาน

ขอเชิญบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 2567

🖥DOWNLOAD SLIDE การสร้างสรรค์ผลงานจาก งานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ขอเชิญบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 2567ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สารสิน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ vdo conference ระบบ zoomhttps://kku.world/ckvylmeeting id :952 2145…

อ่านต่อ

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำหรือข้อร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร