ข่าวกิจกรรมสภาพนักงาน

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ร่วมกับ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ร่วมกับ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.เกื้อกูล…

อ่านต่อ

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำหรือข้อร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร