ข่าวกิจกรรมสภาพนักงาน

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำหรือข้อร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร