ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ว่าที่ รต.สุวิต ผิวพันคำ

รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1
suwpie@kku.ac.th


ผศ.สมชาย สุริยไกร

รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2
somsur@kku.ac.th


รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์

กรรมการสภาพนักงาน
narin@kku.ac.th


ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม

กรรมการสภาพนักงาน
kanchu@kku.ac.th


ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

กรรมการสภาพนักงาน
maipak@kku.ac.th


นายสมเจตน์ แก้ววงษ์

กรรมการสภาพนักงาน
somjka@kku.ac.th


ผศ.ดร.ณิชานันท์ ปัญญาเอก

กรรมการสภาพนักงาน
pnicha@kku.ac.th


ผศ.ดร.นยทัต ตันมิตร

กรรมการสภาพนักงาน
nayatat@kku.ac.th


ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

กรรมการสภาพนักงาน
cpisek@kku.ac.th


อ.ดร.ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร

กรรมการสภาพนักงาน
ksupha@kku.ac.th


นายอ่อนศรี แก้วศิริ

กรรมการสภาพนักงาน
konsri@kku.ac.th


นายทวี พรมดี

กรรมการสภาพนักงาน
tawpro@kku.ac.th


นายทองมาก ขุ่ยราญหญ้า

กรรมการสภาพนักงาน
thonkh@kku.ac.th


นายธนพล รังสิมานพ

กรรมการสภาพนักงาน
thanru@kku.ac.th


นายประภาพรณ์ ขันชัย

กรรมการสภาพนักงาน
prapaprn@kku.ac.th


นายภาสกร เตือประโคน

กรรมการสภาพนักงาน
tpassa@kku.ac.th


นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์

กรรมการสภาพนักงาน
psomkiat@kku.ac.th


นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์

กรรมการสภาพนักงาน
phupho@kku.ac.th


นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

กรรมการสภาพนักงาน
ksuriy@kku.ac.th


นายเวชกร ชัยคำเพ็ญ

กรรมการสภาพนักงาน
wejchakorn@kku.ac.th


นายอนัน เค้าสิม

กรรมการสภาพนักงาน
canan@kku.ac.th


นางสุภาวดี แก้วคำแสน

กรรมการสภาพนักงาน
ksupaw@kku.ac.th


ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการสภาพนักงาน
arayaa@kku.ac.th


นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน
narin@kku.ac.th


นางสาวรจนา หมวดศรี

ผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน
roojmu@kku.ac.th


นางแสงแข ธนสิทธ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน
sanjia@kku.ac.th