ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


นายบัญชา พระพล

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
banchp@kku.ac.th


ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2
rpiche@kku.ac.th


ศ.ดร.วิทยา เงินแท้

กรรมการสภาพนักงาน
wittayange@kku.ac.th


ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์

กรรมการสภาพนักงาน
anuchar@kku.ac.th


รศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

กรรมการสภาพนักงาน
maipak@kku.ac.th


รศ.ดร.นยทัต ตันมิตร

กรรมการสภาพนักงาน
nayatat@kku.ac.th


ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

กรรมการสภาพนักงาน
apirat@kku.ac.th


รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

กรรมการสภาพนักงาน
sataro@kku.ac.th


ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม

กรรมการสภาพนักงาน
kanchu@kku.ac.th


ผศ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล

กรรมการสภาพนักงาน
arthap@kku.ac.th


อ.รณรงค์ อยู่เกตุ

กรรมการสภาพนักงาน
yookate@kku.ac.th


ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด

กรรมการสภาพนักงาน
jraksa@kku.ac.th


ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง

กรรมการสภาพนักงาน
ratthaphol@kku.ac.th


ผศ.ดร.สักการ สังฆมานนท์

กรรมการสภาพนักงาน
sakkarn@kku.ac.th


นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

กรรมการสภาพนักงาน
kchura@kku.ac.th


นายสาธิต มั่งคั่ง

กรรมการสภาพนักงาน
msatit@kku.ac.th


นายสุระพล มุสิกะสาร

กรรมการสภาพนักงาน
msura@kku.ac.th


นายอ่อนศรี แก้วศิริ

กรรมการสภาพนักงาน
konsri@kku.ac.th


นายภาสกร เตือประโคน

กรรมการสภาพนักงาน
tpassa@kku.ac.th


นางสาวอำนวย เลิศล้ำ

กรรมการสภาพนักงาน
amnule@kku.ac.th


นายธนพล รังสิมานพ

กรรมการสภาพนักงาน
thanru@kku.ac.th


นางกุลธิดา รักศิลป์

กรรมการสภาพนักงาน
kunwat@kku.ac.th


นายอัฐพล สาน้อย

กรรมการสภาพนักงาน
attapon@kku.ac.th


นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

กรรมการสภาพนักงาน
patent@kku.ac.th


นายอนัน เค้าสิม

กรรมการสภาพนักงาน
canan@kku.ac.th


นางสุภาวดี แก้วคำแสน

กรรมการสภาพนักงาน
ksupaw@kku.ac.th


อ.ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร

กรรมการสภาพนักงานและเลขานุการสภาพนักงาน
ksupha@kku.ac.th


นางแสงแข ธนสิทธ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน
sanjia@kku.ac.th