พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ระเบียบ

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559

  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558

  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

ประกาศ

  1. ประกาศสภาพนักงาน เรื่อง การประชุมสภาพนักงาน พ.ศ. 2559

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2212/2564