บุคลากรสำนักงานประสานงาน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
นางแสงแข เจียมยั่งยืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวรจนา หมวดศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ช่องทางติดต่อประสานงาน
   สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
   โทรศัพท์ : 0-4320-2840 ภายใน มข. 42125 ,42352
   e-mail : councilkku@kku.ac.th