ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย และมาตรา 83 กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีส่วนร่วมในกิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย และเมื่อมีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขึ้น กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน คณะกรรมการสภาพนักงานมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จำนวน 15 คน และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จำนวน 15 คน รวมเป็น 30 คน เพื่อให้เป็นตัวแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย   ทำหน้าที่แทนทั้งสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดยคณะกรรมการสภาพนักงานชุดแรกมีวาระการทำงานเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ดังนั้นจึงได้ยึดถือให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันสภาพนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 16 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ ชั้น 2 (FM103) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 โทรศัพท์ 0-43202840

การบริหาร

  วิสัยทัศน์: 

      “เป็นที่พึ่งของบุคลากรและส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข”

  อำนาจหน้าที่ :  (ข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558)

      (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
      (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน
      (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

   พันธกิจ:

   1) ให้คำปรึกษา เสนอแนะการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย

   2) ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตน

   3) เป็นศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

   4) พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากร

    5) เสริมสร้าง ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรรวมถึงองค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย