1. สำรวจความต้องการสวัสดิการบุคลากร มข 2562

2. คนต้นแบบ มข 2562 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยในเครือข่าย 2563