สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ Wora Wana Hotel อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการดำเนินงานมีกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อ มข ถอดบทเรียนสภาตัวแทนวิกฤติ โอกาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่จุดมุ่งหมายใหม่ร่วมกัน

ประกาศสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน

ประกาศสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน ———————- เพื่อให้การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 17 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 สภาพนักงานจึงกำหนดแนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน ดังนี้ 1. รายชื่อของผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน ให้สำนักงานอธิการบดีจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากฐานข้อมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมอีเมลของมหาวิทยาลัย และส่งมายังสภาพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้สภาพนักงานทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้โดยใช้แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกจ้างประจำ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่มีสิทธิเสนอชื่อ ทั้งนี้นิยามของผู้มีสิทธิเสนอชื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561 3. ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00…

ร่วมกำหนดแนวทางสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“สภาพนักงาน” ขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรทุกท่านช่วยกันผลักดันและร่วมตอบแบบสอบถาม (https://goo.gl/forms/fI6y2bbUpkRYqq8l2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากรที่เป็นไปได้และตรงกับความต้องการของบุคลากร เพื่อสรุปและเสนอต่อ “คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561  https://dms.kku.ac.th/file/download/pub/22452

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 512) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น กกพ. จะสรรหาคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไว้มาร่วมคณะกรรมการ โดยจะทำการคัดเลือกเป็นรายโครงการต่อไป

ประธานสภาพนักงานและรองประธานเป็นวิทยากรเรื่อง “เส้นทางสู่ ม.ในกำกับของรัฐ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ประธานสภาพนักงาน (ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์) และรองประธานคนที่ 1  (นายเสกสิทธิ์ สังคีรี ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยบรรยายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สภาพนักงานขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในความกล้าหาญของ นางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในความกล้าหาญของ นางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล ในการเปิดโปงขบวนการโกงเงินสงเคราะห์คนยากไร้ และผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น   ขอบคุณรูปภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

การเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอผลงานเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561   Clip ข่าว การรับรางวัลปี 2560 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ • ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ • คู่มือการจัดทําแบบเสนอชื่อสำหร์ับผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ลำดับ แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 1 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 สาขาสังคมศาสตร์  4 สาขามนุษยศาสตร์ 5 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 6 สาขารับใช้สังคม สิ่งที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. มีด์ังนี้ 1. เอกสาร ข้อ 3 และข้อ 4 เป็น จำนวน 3 ชุด (A4) แต่ละชุดประกอบด้วยใบนำส่งเอกสารและแบบเสนอชื่อที่มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานแนบ (ไม่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีในข้อ 4.1 ถึง 4.6) และให้จัดทำเลขดัชนีสาหรับคั่นลำดับหลักฐานแนบด้วย…

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (เดือน ก.พ. 61)

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   1. อ.อภิพร ถิ่นคำรพ  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาปรสิตวิทยา)   2. อ.ศุภชัย สมเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาขาวัสดุศาสตร์)   3. อ.วราภรณ์ สาแก้ว   คณะแพทยศาสตร์ (สาขากายวิภาคศาสตร์)   4. อ.อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิสัญญีวิทยา)   5. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขาสังคมวิทยา) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์   1. ผศ.อังคณา ตุงคะสมิต   คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาสังคมศึกษา)   2. ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล คณะวิทยาศาสตร์  (สาขาฟิสิกส์)   3. ผศ.สุภัสร์ สุบงกช…

รายงานประจำปี 2559-2560 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download รายงานประจำปี Download สรุปข้อเสนอแนะที่สภาพนักงานขับเคลื่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย คำนำ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดแรกในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสายวิชาการ 15 คน และสายสนับสนุน 15 คน ได้ผ่านการเลือกตั้งจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่  18 มกราคม 2559 และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2562 คณะกรรมการสภาพนักงานประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีจิตอาสา แบ่งเวลาจากงานประจำและเวลาส่วนตัวเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายให้เป็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของมหาวิทยาลัย และช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืน  ถึงแม้วิธีการการทำงานและแนวคิดของกรรมการสภาพนักงานจะมีความหลากหลายและความแตกต่าง แต่เราทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรทำงานให้กับองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุพันธกิจของสภาพนักงาน คือ “เป็นคลังปัญญาและที่พึ่งของบุคลากร”           ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2560 หรือตั้งแต่ 28 มกราคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 สภาพนักงานได้ดำเนินการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุ 4  ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติงานสภาพนักงาน 3 ปี…

ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเสวนา “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และร่วมเป็นเกียรติในการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเสวนา “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และร่วมเป็นเกียรติในการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยสภาพนักงาน ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร >>ลงทะเบียนและร่วมแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น (ร่าง) กำหนดการ 13.00-13.15 น.     ลงทะเบียน 13.15-13.20 น.     กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยประธานสภาพนักงาน 13.20-13.25 น.     กล่าวเปิดงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 13.25- 13.45 น.     พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 13.45 -15.00 น.    เสวนาเรื่อง “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”            …