สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564

สภาพนักงานประชุมทบทวนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ Wora Wana Hotel อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการดำเนินงานมีกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อ มข ถอดบทเรียนสภาตัวแทนวิกฤติ โอกาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่จุดมุ่งหมายใหม่ร่วมกัน