ขอเชิญบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 2567

🖥DOWNLOAD SLIDE การสร้างสรรค์ผลงานจาก งานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ขอเชิญบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 2567ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สารสิน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ vdo conference ระบบ zoomhttps://kku.world/ckvylmeeting id :952 2145 5109passcode 705159

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ประธานสภาพนักงาน ได้มอบหมายให้ นายบัญชา พระพล รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 พร้อมด้วย นางจุฬารักษ์ ขันทะชา นายอ่อนศรี แก้วศิริ และนายสาธิต มั่งคั่ง กรรมการสภาพนักงาน ร่วม พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ และเอกชน ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 4 ถวายพวงมาลัยสักการะ ต่อด้วยการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ร่วมกับ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ร่วมกับ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.เกื้อกูล สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ   ผศ.ดร.สุรพล…

สภาพนักงาน มข. เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ว่า พันธกิจหลักของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากร จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย อย่างตรงประเด็นและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวต้อนรับโดยมีความยินดียิ่งที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยถือเป็นโอกาสอันดีของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

สภาพนักงาน มข. จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1” ผ่านระบบ Zoom โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมจำนวน 623 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดด้านนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีทิศทางมุ่งเน้นผลผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล พัฒนาทักษะและระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความพร้อม สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงานทางวิชาการจากงานประจำของตนเอง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค หลักการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจากงานประจำเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

สภาพนักงาน ประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

“สภาพนักงาน จัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566″ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมของสภาพนักงาน ประจำปี 2565-2566 ตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาพนักงาน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีในคณะกรรมการสภาพนักงาน พร้อมทั้งความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการประชุมฯ  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวถึงความสำคัญ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้ จากวัตถุประสงค์การจัดโครงการประชุมฯ นับว่า การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เพื่อกำหนดทิศทาง แนวคิดความร่วมมือเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้คณะกรรมการสภาพนักงาน ได้รับทราบบทบาท หน้าที่…