สภาพนักงานทำบุญครบรอบ 4 ปี แห่งวันสถาปนาสภาพนักงานและพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจังหันพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ สภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี และสภาพนักงานดำเนินการจัดสัมมนาฯ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และมอบโล่ให้แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายสนับสนุน สายวิชาการ ผู้ที่ได้รับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ สาขาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาสังคมศาสตร์…

สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 ในโอกาสที่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมร่วมแสดงความชื่นชมยินดีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 5 สาขา  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงาน Stat Village นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านสถิติ  ที่มุ่งหวังให้ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ที่นำไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาหลัก (Core concept) ทางสถิติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สภาพนักงานมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์              

สภาพนักงานร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. สภาพนักงาน นำโดยนายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมกรรมการสภาพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มีประเด็นดังนี้ – ความคืบหน้าการแก้ไขประกาศ กบม. 5/2558กรณี ผศ./รศ. – แนะนำกรรมาธิการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ -กฏหมายที่พนักงานควรทราบ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาพนักงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 สภาพนักงาน โดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี และร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ

จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีประเด็นดังนี้ – อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 – ขอแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น – สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  – สภาพนักงาน มข. ร่วมงานจิตอาสาและวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 – สภาพนักงานจัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 -กฏหมายที่พนักงานควรทราบ เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สภาพนักงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน  พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ (รอบสุดท้าย) ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้  

สภาพนักงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้  

จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 มีประเด็นดังนี้ – ผลการประชาพิจารณ์ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2558 กรณี ผศ./รศ. – ความคืบหน้าสวัสดิการโรงเรียนสาธิต – มข. ยกเลิกการเปิด-ปิดเทอม แบบอาเซียน  – เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น – กฏหมายที่พนักงานควรทราบ ค่าชดเชย       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี                          …