สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ห้อง Eternity ballroom โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ