สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”

สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเวทีเสวนาสภาพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ปรับตัวในยุคระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทราบการดำเนินการจัดโครงการฯ ของสภาพนักงาน รวมถึงประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาพนักงานกับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ณ สภาพนักงาน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์

สภาพนักงาน มข. เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมกรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ 2564 แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผอ.กองบริหารงาน 6 หน่วยงาน อวยพรปีใหม่สภาพนักงาน มข.

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้อำนวยการกองบริหารงานหน่วยงาน รวม 6 หน่วยงาน มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ให้แก่ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผอ.กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า “สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ขอให้สภาพนักงานเข้มเข็ง ผลักดัน และเสนอแนะการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้า และสวัสดิการของพนักงาน ให้เทียบเท่ากับกฎหมายแรงงานหรือดีกว่า และขออวยพรให้สภาพนักงาน ประธานสภาฯ กรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ห้อง Eternity ballroom โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ