วิสัยทัศน์/หน้าที่

วิสัยทัศน์:       

“เป็นคลังปัญญาและที่พึ่งของบุคลากร”


พันธกิจ:


อํานาจหน้าที่ (มาตรา 27 พ.ร.บ. มข. 2558):

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง ของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย


SWOT Analysis 

จุดแข็ง (ปัจจัยภายใน)

 • สมาชิกมาจากหน่วยงานที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับจากประชาคมมหาวิทยาลัย
 • ประธานสภาพนักงานมีส่วนร่วมเป็นกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาฯ มีความรู้ความสามารถหลากหลายอาชีพ (เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)
 • สภาพนักงานเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (พ.ร.บ. มข.)
 • มีงบประมาณสนับสนุน
 • มีหน่วยงานสนับสนุน
 • มีวาระการทำงานที่ต่อเนื่อง 3 ปี
 • มีโครงสร้างคณะกรรมาธิการทั้ง 4 ฝ่าย ที่ครอบคลุมภารกิจการบริหารด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

จุดอ่อน (ปัจจัยภายใน)

 • กรรมการสภาฯ มีเวลาไม่ตรงกัน ซึ่งทำให้การประชุมร่วมกันยาก
 • การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่สม่ำเสมอ
 • งานสภาฯ มีห้องประชุมที่เสื่อมโทรม ไม่เอื้อต่อการประชุม

โอกาส (ปัจจัยภายนอก)

 • เครือข่ายเข้มแข็ง (ปอมท. และ ปขมท.)
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
 • มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดทำโครงการจากมหาวิทยาลัย
 • มีสโมสรบุคลากรเป็นองค์กรเครือข่าย
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ภัยคุกคาม (ปัจจัยภายนอก)

 • ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน มข.
 • ทัศนคติในบางประเด็นที่ไม่ตรงกัน