สภาพนักงาน มข. เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ว่า พันธกิจหลักของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากร จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย อย่างตรงประเด็นและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวต้อนรับโดยมีความยินดียิ่งที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยถือเป็นโอกาสอันดีของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…