สภาพนักงาน มข. เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ว่า พันธกิจหลักของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากร จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย อย่างตรงประเด็นและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวต้อนรับโดยมีความยินดียิ่งที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยถือเป็นโอกาสอันดีของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

สภาพนักงาน มข. จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1” ผ่านระบบ Zoom โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมจำนวน 623 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดด้านนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีทิศทางมุ่งเน้นผลผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล พัฒนาทักษะและระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความพร้อม สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงานทางวิชาการจากงานประจำของตนเอง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค หลักการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจากงานประจำเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…