สภาพนักงาน มข. จัดอบรมการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ผ่านระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1” ผ่านระบบ Zoom โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมจำนวน 623 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดด้านนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีทิศทางมุ่งเน้นผลผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล พัฒนาทักษะและระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความพร้อม สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงานทางวิชาการจากงานประจำของตนเอง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค หลักการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจากงานประจำเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…