สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 ในโอกาสที่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมร่วมแสดงความชื่นชมยินดีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 5 สาขา  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงาน Stat Village นวัตกรรมการเรียนการสอนด้านสถิติ  ที่มุ่งหวังให้ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ที่นำไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาหลัก (Core concept) ทางสถิติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

Comments

comments