ข่าวกิจกรรมสภาพนักงาน

สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”

สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเวทีเสวนาสภาพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ปรับตัวในยุคระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทรา…

อ่านต่อ

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำหรือข้อร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร