สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ร่วมกับ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ร่วมกับ ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.เกื้อกูล สุนันทเกษม ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ   ผศ.ดร.สุรพล…