สภาพนักงาน ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร แบบเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร แบบเสนอประวัติและผลงานในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560

โดยบุคลากรสายสนับสนุนสามารถส่งเอกสารผลงานไปยัง นางแสงแข  ธนสิทธ์ สภาพนักงาน  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาพนักงาน โทร 043202840 42125 42352 E-mail : sanjia@kku.ac.th