“สภาพนักงาน” ขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรทุกท่านช่วยกันผลักดันและร่วมตอบแบบสอบถาม (https://goo.gl/forms/fI6y2bbUpkRYqq8l2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากรที่เป็นไปได้และตรงกับความต้องการของบุคลากร เพื่อสรุปและเสนอต่อ “คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561  https://dms.kku.ac.th/file/download/pub/22452