เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 15 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนำเสนอภาพรวมของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้น นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 นำเสนอถึงบริบทการบริหารงานภายในสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอถึงเนื้อหาสาระของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป