เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สภาพนักงานจัดเวทีเสวนา “เรื่อง กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาฯ และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ

รับชม clip video