เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สภาพนักงานร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยภาคอีสานเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” พร้อมร่วมแสดงความยินดีการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 5 สาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติในสาขารับใช้สังคม รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงานบริการสังคมที่มีคุณค่าต่อชีวิตของผู้คนมากมาย  Stroke Fast Track  หรือ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง รับมอบโล่เกียรติยศ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และการนำเสนอผลงานวิจัย โดย นายอนัน เค้าสิม  เจ้าของผลงาน การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์และบทความวิจัยดีเด่น สาขาการวิจัยจากงานประจำ (R2R) และวิจัยในชั้นเรียน