เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 นายสุวิต ผิวพันคำ นายทวี พรมดี นายทองมาก ขุ่ยราญหญ้า นายเวชกร ชัยคำเพ็ญ และนายธนพล รังสิมานพ กรรมการสภาพนักงาน ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโลกยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก