สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ ดังนี้

ชื่อ-สกุล

สังกัด

สาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขารับใช้สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาศิลปกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขามนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เอกสารประกอบตามลิงก์ หนังสือประกาศรายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561