เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สภาพนักงานประชุมสัญจร ณ ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้ปกครอง ในประเด็นการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบให้สภาพนักงานส่งข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าวต่อไป