สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ฉลอง วชิราภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุริยะไกร และนายเสกสิทธิ์ สังคีรี
ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน”ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561