สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (สาขาการท่องเที่ยว)

  2. อ.อชิระ หิรัญตระกูล         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กากีฬา)

  3. อ.จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาสารสนเทศ)

  4. อ.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์   คณะบริหารธุรกิจ (สาขาเศรษฐศาสตร์)

  5. อ.สมจิตร เมืองพิล            คณะพยาบาลศาสตร์ (สาขาการพยาบาล)

  6. อ.เจ้าทรัพย์ บุญมาก        คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)

  7. อ.วัชรินทร์ หอวิจิตร         คณะทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์)

  8. อ.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ)

  2. ผศ.มนตรี วิบูลยรัตน์            วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ)