สภาพนักงานขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 และขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขารับใช้สังคม

ที่ ปอมท. ๕๙๖๐(๑)/ว. ๗๑ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐