สภาพนักงานขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายสมรภพ บรรหารักษ์ ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

คำสั่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4118/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง