สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  1. อ.กัลยา ศรีประทีป       คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา)

  2. อ.จอมรัฐ พัฒนศร       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (สาขาภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.พรจักร ศรีพัชราวุธ  คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์)