วันนี้ (22 มิ.ย. 59) กรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาฯ เข้าอบรมการจัดการและดูแล Website ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Penguins