มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 2 ก.ค. 59 มีบุคลากร 11,374 คน มี 10 ประเภทหลัก ดังนี้

1.ข้าราชการ 822 คน
2.พนักงานเงินงบประมาณ (แยกย่อยเป็น รุ่นเดิม รุ่นเปลี่ยนสถานภาพ และรุ่นใหม่หลัง 4 ต.ค. 58) 4,772 คน
3.พนักงานเงินรายได้ (แยกย่อยเป็น รุ่นเดิม และรุ่นใหม่หลัง 4 ต.ค. 58 ) 1,576 คน
4.พนักงานหน่วยงานในกำกับ 396 คน
5.พนักงานราชการ 313 คน
6.ลูกจ้างประจำ 549 คน
7.ลูกจ้างชั่วคราว 1,831 คน
8.ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 84
9.ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 810
10.ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 221

ที่มา: http://www.hrnetwork.kku.ac.th/testhr/rp/stat_01.php