ด้วยสภาพนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำเป็นต้องมีสวัสดิการรักษาพยาบาลที่เพิ่มเติมจากระบบประกันสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความอุ่นใจในชีวิตและสุขภาพของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรที่สามารถทั้งจูงใจและรักษาคนเก่งไว้ได้ และในท้ายที่สุดองค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลในระยะเริ่มต้นเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรและด้วยงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการได้ สภาพนักงานจึงได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 811 ราย กระจายตามคณะหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งผลสำรวจเป็นไปตามรายงานเชิงสำรวจเรื่อง “ความต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และในการประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สภาพนักงานได้มีมติให้สรุปผลการสำรวจและเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น