ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สภาพนักงาน และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีประชาพิจารณ์ต่อประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในยุคของการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร วิทยาเขตหนองคาย และห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2558 ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไข การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะในข้อ 6 และข้อ 15 หลังได้ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะประเภทวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขการยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 7 ปี หลังได้รับการบรรจุ หากไม่สามารถทำได้ตามเงื่อนไขต้องถูกเลิกจ้างนั้น ซึ่งพบว่าขณะนี้มีอาจารย์หลายท่านที่ต้องรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนที่หนักหน่วงจนเกิดภาวะความเครียด เพราะไม่สามารถผ่านการประเมินตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความสุขให้กับพนักงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Tranformations จึงร่วมกับหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อหาแนวทางปรับเปลี่ยนประกาศฉบับนี้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน และสร้างความสุขให้กับคนในองค์กร จึงเตรียมจะนำข้อสรุปจากเวทีนี้เข้าที่ประชุมสภาพนักงาน ตลอดจนที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาภายใน 3 เดือนนี้คงจะแล้วเสร็จ