ประกาศสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 1/2561
เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน
———————-
เพื่อให้การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 17 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2558 สภาพนักงานจึงกำหนดแนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน ดังนี้
1. รายชื่อของผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนของสภาพนักงาน ให้สำนักงานอธิการบดีจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากฐานข้อมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมอีเมลของมหาวิทยาลัย และส่งมายังสภาพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้สภาพนักงานทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้โดยใช้แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกจ้างประจำ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่มีสิทธิเสนอชื่อ ทั้งนี้นิยามของผู้มีสิทธิเสนอชื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561
3. ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 นาฬิกา โดยใช้ระบบดิจิทัล ( Digital ) ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รับอีเมลในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อเปิดอีเมลจะปรากฏหน้าจอเสนอชื่อ โดยสามารถพิมพ์เสนอชื่อได้ไม่เกินสองชื่อ
4. ให้คณะกรรมการสภาพนักงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีและเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่เกินสองชื่อ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1689/2561) เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 – 2566) เป็นหลัก ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเห็นจากผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อของหน่วยเสนอชื่อด้วย โดยได้รับการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อ ทั้งนี้ให้สภาพนักงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเรียงตามลำดับพยัญชนะ และส่งผลการเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ภายในเวลา 18.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
5. ให้ประธานสภาพนักงานรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่มิได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ให้ประธานสภาพนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาพนักงานวินิจฉัยและถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์)
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

Link ตรวจสอบรายชื่อคณาจารย์และบุคลากรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ในส่วนของสภาพนักงาน

หมายเหตุ: คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีผ่านทั้งส่วนงาน/คณะของท่านและผ่านสภาพนักงาน