เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม