ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 22 คน ในโอกาศศึกษาดูงานสำหรับเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา