เรียน ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   ตามที่ได้มีข่าวลือว่า สภาพนักงานรับผลประโยชน์เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม 2% ตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 16/2560 แล้วไม่ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างตรงไปตรงมา ขอเรียนบุคลากรทุกท่านว่า สภาพนักงานชุดปัจจุบันได้แสดงจุดยืนไม่ขอรับผลประโยชน์ดังกล่าวตามบันทึกข้อความที่เรียนอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560  นอกจากนี้สภาพนักงานได้ติดตามสิทธิประโยชน์และความกังวลทุกข์ร้อนของบุคลากรทุกเรื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างตรงไปตรงมา (ดังตัวอย่างเอกสารแนบและรายงานการประชุมสภาพนักงาน) ส่วนเรื่องใดจะได้รับการตอบสนองช้าหรือเร็ว สมหวังบ้างหรือผิดหวังบ้าง ก็เป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมของสภาพนักงาน แต่สภาพนักงานก็ไม่เคยเลิกล้มการติดตามในประเด็นสิทธิประโยชน์พึงได้ของบุคลากร

                    ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข่าวลือว่าการฟ้องร้องศาลปกครองของบุคลากรในประเด็นสิทธิประโยชน์ ได้มีการเพิ่มประธานสภาพนักงานร่วมเป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ซึ่งยิ่งทำให้สภาพนักงานขาดความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ในอนาคตจะมีคนอาสามาทำงานกับสภาพนักงานน้อยลง  แต่อย่างไรก็ตาม สภาพนักงานจะยังยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตามกำลังความสามารถและแนวทางของสภาพนักงานต่อไป

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความเป็นธรรมจากประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                                                                                                                                                     ประธานสภาพนักงาน

 

*ทั้งนี้หากมีข่าวลือเกี่ยวกับสภาพนักงานประการใดที่ท่านไม่แน่ใจ ใคร่ขอให้ประชาคม มข. สอบถาม/พูดคุย กับประธานสภาพนักงาน/กรรมการสภาพนักงาน เพื่อความรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสาร (เบอร์โทรภายใน 42124 และ 42125)

** รายงานการประชุมสภาพนักงาน

https://senate.kku.ac.th/th/meeting-schedule/

เรื่อง ตกเบิก 4%

 

 

เรื่อง สวัสดิการโรงเรียนสาธิตฯ

 

เรื่อง พนักงานราชการ

 

เรื่อง ตัวคูณ 1.4

Keep Moving Together | สรุปค่าตอบแทนการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ มข (นาทีที่ 4.20)