สภาพนักงาน ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอผลงานเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561  

Clip ข่าว การรับรางวัลปี 2560

• หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

• ระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

• คู่มือการจัดทําแบบเสนอชื่อสำหร์ับผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ลำดับ แบบเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  พ.ศ. 2561
1 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 สาขาสังคมศาสตร์ 
4 สาขามนุษยศาสตร์
5 สาขาศิลปกรรมศาสตร์
6 สาขารับใช้สังคม


สิ่งที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. มีด์ังนี้

1. เอกสาร ข้อ 3 และข้อ 4 เป็น จำนวน 3 ชุด (A4) แต่ละชุดประกอบด้วยใบนำส่งเอกสารและแบบเสนอชื่อที่มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานแนบ (ไม่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีในข้อ 4.1 ถึง 4.6) และให้จัดทำเลขดัชนีสาหรับคั่นลำดับหลักฐานแนบด้วย เช่น 4.1.15.1.17.1.1เป็นต้น

2. แผ่น DVD จำนวน 2แผ่นแต่ละแผ่นมีข้อมูลไฟล์ PDF ของเอกสารในข้อ 25 และ 6 ทั้งหมด ดังนี้

– ไฟล์ PDF ใบนำส่งและแบบเสนอชื่อฯ (chaiwut.pdf) ไม่ต้องมีลายมือชื่อ

– ไฟล์  PDF หล์ักฐานแนบและข้อมูลเพ์ิ่มเติมถ้ามี (chaiwut_4.1.1.pdf chaiwut_4.1.1e.pdf)

โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถส่งเอกสารผลงานมายังสภาพนักงาน  ภายในวันพุธที่ 25  เมษายน 2561 เพื่อให้สภาพนักงานกลั่นกรองคัดเลือกและเสนอชื่อต่อ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาพนักงาน (นางแสงแข  ธนสิทธ์) โทร 043202840 โทรภายใน 42125 และ 42352 E-mail : sanjia@kku.ac.th