สภาพนักงาน ประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

“สภาพนักงาน จัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566″ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมของสภาพนักงาน ประจำปี 2565-2566 ตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาพนักงาน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีในคณะกรรมการสภาพนักงาน พร้อมทั้งความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการประชุมฯ  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวถึงความสำคัญ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้ จากวัตถุประสงค์การจัดโครงการประชุมฯ นับว่า การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เพื่อกำหนดทิศทาง แนวคิดความร่วมมือเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้คณะกรรมการสภาพนักงาน ได้รับทราบบทบาท หน้าที่…