เลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน สายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567

หมายเลขผู้สมัคร

1.นาง สุดาวดี ชัยเดชทยากุล

สังกัด สำนักหอสมุด
ผลงานสำคัญ
 • รางวัลที่ได้รับ
 • 2560 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
 • 2560 ได้รับรางวัลระดับดีเด่นด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
  งานบริหาร
 • 2567 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ Best Place to work สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2566 หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย
 • 2564-2566 กรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2559—2562 หัวหน้าทีม 3M (โครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning): ห้องสมุดเยาวชนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
 • 1.วิทยากร ของสำนักหอสมุด ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 • 2.อาจารย์พิเศษ สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผลงานวิชาการ ได้พัฒนางานและต่อยอดเพื่อนำเสนอเป็นผลงานวิชาการต่างๆ ทั้งงานวิจัย บทความวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายโดยย่อ

1. นโยบายก็คือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับสวัสดิการ ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ผลักดันให้ พนักงาน ได้รับ การดูแลที่ครอบคลุมตามแนวนโยบายของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
3. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการค่าตอบแทนและ การทำผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

2.นาง พีรดา จงสถิตรักษ์

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานสำคัญ

ระบบ BBHS รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

นโยบายในการทำงานโดยย่อ

ร่วมพัฒนางานสานต่อนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

3.นาง เอมอร ทุยบึงฉิม

สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ผลงานสำคัญ

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์จากหมายเลขครุภัณฑ์เป็นภาพถ่าย

นโยบายในการทำงานโดยย่อ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

4.นาง สมบัติ แสงพล

สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลงานสำคัญ

เคยทำหน้าที่เลขานุการสภาข้าราชการฯ นายทะเบียนสภาข้าราชการ ฯ ผลงานช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ที่เด่นชัดได้แก่ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่ได้รับ (บำเหน็จรายเดือน)

นโยบายในการทำงานโดยย่อ

จริงใจ ตั้งใจ ส่งเสริม ผลักดัน และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ของบุคลากร มข