ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง / ข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยในกำกับ 2558

ระเบียบบุคลากร

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559

 

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนา ให้เลือกวันดังต่อไปนี้เป็นวันที่มี คำสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง มหาวิทยาลัย และให้ยื่นแสดงเจตนาภายในช่วงเวลาตามที่กำหนด ดังนี้

  • ผู้ที่ยื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ให้บรรจุในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
  • ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ให้บรรจุในวันที่ 1 มกราคม 2559
  • ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ให้บรรจุในวันที่ 2 เมษายน 2559
  • ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้บรรจุในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข. พ.ศ.2558

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มข. พ.ศ. 2558