รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาพนักงาน พ.ศ. 2559-2560-2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2560-2561

 

» มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2560-2561