รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาพนักงาน พ.ศ. 2559-2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2560

 

» มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2560