ติดต่อเรา

บุคลากร สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางพิสมัย พวงคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานสภาฯ)
2 นางแสงแข เจียมยั่งยืน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
3 นางสาวสุจิตร ประสมพืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นางสาวรจนา หมวดศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ติดต่อสภาฯ

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 0-4320-2840 ภายใน มข. 11902 ,12060

e-mail : councilkku@kku.ac.th