เกี่ยวกับสภาพนักงาน


คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 1
(28 มกราคม 2559 – 27 มกราคม 2562)


1.

 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์

 

ประธานสภาพนักงาน

wsuthi@kku.ac.th

2. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1

sseksi@kku.ac.th

3. ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2

nsurap@kku.ac.th

4. ผศ.สมชาย  สุริยไกร กรรมการสภาพนักงาน

 

 
5. รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร กรรมการสภาพนักงาน

chal_wch@kku.ac.th

 
6. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ กรรมการสภาพนักงาน

warsun@kku.ac.th

7. ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์ กรรมการสภาพนักงาน

scharu@kku.ac.th

8. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  จรัสแสง กรรมการสภาพนักงาน

chajar@kku.ac.th

 
9. ผศ.ทนพ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ กรรมการสภาพนักงาน

daroon@kku.ac.th

10. อาจารย์สมรภพ บรรหารักษ์ กรรมการสภาพนักงาน
11. ผศ.ดร.ไมตรี  ปะการะสังข์ กรรมการสภาพนักงาน

maipak@kku.ac.th

 
12.. ผศ.ดร.อรทัย  เพียยุระ กรรมการสภาพนักงาน

orapan@kku.ac.th

13. ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการสภาพนักงาน

arayaa@kku.ac.th

14. อ.ดร.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์ กรรมการสภาพนักงาน

chaprse@kku.ac.th

 
15. อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ กรรมการสภาพนักงาน
16.  

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันคำ

 

กรรมการสภาพนักงาน

suwpie@kku.ac.th

 

17.

 

นายแดน  แสนมี

 

กรรมการสภาพนักงาน

dansan@kku.ac.th

 

18.

 

นายทรงเวทย์  เบ้าชัย

 

กรรมการสภาพนักงาน

bsongw@kku.ac.th

 

19.

 

นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล

 

กรรมการสภาพนักงาน

niphaphan.ch@hotmail.com

 

20.

 

นางสาวปิยะธิดา  ชอบใช้

 

กรรมการสภาพนักงาน

cpiuat@kku.ac.th

 

21.

 

นายประสิทธิ์  โททุโย

 

กรรมการสภาพนักงาน

tprasi@kku.ac.th

 

22.

 

นางรานี แสงจันทร์นวล

 

กรรมการสภาพนักงาน

ranesa@kku.ac.th

 

23.

 

นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ

 

กรรมการสภาพนักงาน

visit@kku.ac.th

 

24.

 

นายสาธิต มั่งคั่ง

 

กรรมการสภาพนักงาน

msatit@kku.ac.th

 
 

25.

 

นางสุภาวดี  แก้วคำแสน

 

กรรมการสภาพนักงาน

ksupaw@kku.ac.th

 

26.

 

นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ

 

กรรมการสภาพนักงาน

yanong@kku.ac.th

 

27.

 

นางอัญชลี  หนักแน่น

 

กรรมการสภาพนักงาน

ancnak@kku.ac.th

 

28.

 

นายอนัน  เค้าสิม

 

กรรมการสภาพนักงาน

canan@kku.ac.th

 

29.

 

ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์

 

กรรมการและเลขานุการสภาพนักงาน

narin@kku.ac.th

 

30.

 

นายสันติ บัวหอม

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภา พนักงาน

santi@kku.ac.th

 

31.

 

นางแสงแข ธนสิทธ์

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน

sanjia@kku.ac.th

 

32.

 

นางสาวรจนา หมวดศรี

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาพนักงาน

roojmu@kku.ac.th


ทำเนียบคณะกรรมการสภาพนักงาน ชุดที่ 1
(28 มกราคม 2559 – 27 มกราคม 2562)


คณะกรรมาธิการของสภาพนักงาน


 1. คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย

1. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการ  
2. อ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ กรรมาธิการ  
3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ จรัสแสง กรรมาธิการ  
4. นางสุภาวดี แก้วคำแสน กรรมาธิการ  
5. ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ กรรมาธิการ  
6. นางอัญชลี หนักแน่น  กรรมาธิการและเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ปรัชญาการศึกษา นโยบาย มาตรฐานทางวิชาการ การประกันคุณภาพ และงานวิชาการอันเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ สหกิจศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
2) จรรยาบรรณของอาจารย์ และจรรยาบรรณในการวิจัย
3) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิชาการที่สภาพนักงานมอบหมาย

 


2.คณะกรรมาธิการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 

1. ผศ.ทนพ.ดรุณ โกฎิมนัสวนิชย์ ประธานกรรมาธิการ  
2. นายแดน แสนมี  กรรมาธิการ  
3.  นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล กรรมาธิการ  
4. นางราณี แสงจันทร์นวล กรรมาธิการ  
5. นายสาธิต มั่งคั่ง กรรมาธิการ  
6. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ กรรมาธิการ  
7. ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  กรรมาธิการ  
8. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร กรรมาธิการและเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดในเรื่อง ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2) ระบบประเมินผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในสายงาน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
3) การจัดบริการและสวัสดิการแก่บุคลากร รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของบุคลากร
4) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการ ที่สภาพนักงานมอบหมาย

 


3.คณะกรรมาธิการฝ่ายทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน

1. ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์  ประธานกรรมาธิการ  
2. รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร กรรมาธิการ  
3. อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ กรรมาธิการ  
4. ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ กรรมาธิการ  
5. นางสาวปิยะธิดา ชอบใช้    กรรมาธิการและเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
2) การบริหารอาคาร สถานที่ การวางแผนผังมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย ที่สภาพนักงานมอบหมาย

 


4.คณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาคมสัมพันธ์

1. นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ  ประธานกรรมาธิการ  
2. นายทรงเวทย์ เบ้าชัย กรรมาธิการ  
3. ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์  กรรมาธิการ  
4. นายสันติ บัวหอม กรรมาธิการ  
5. อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ กรรมาธิการ  
6. นายอนัน เค้าสิม กรรมาธิการ  
7. นายประสิทธิ์ โททุโย กรรมาธิการและเลขานุการ  

โดยมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) นโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกัน
3) การร่วมมือและประสานงานกับเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) กิจการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5) บุคลากรสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์สภาพนักงาน
6) จัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีของสภาพนักงาน
7) เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาและประชาคมสัมพันธ์ที่สภาพนักงานมอบหมายคณะกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง


1) สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
3) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
8) ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
9) ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)