จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 มีประเด็นดังนี้

– ความคืบหน้าการแก้ไขประกาศ กบม. 5/2558กรณี ผศ./รศ.
– แนะนำกรรมาธิการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
-กฏหมายที่พนักงานควรทราบ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553


    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments

comments