จดหมายข่าวจากสภาพนักงาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของสภาฯ และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีประเด็นดังนี้

– อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562

– ขอแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น

– สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

 – สภาพนักงาน มข. ร่วมงานจิตอาสาและวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

– สภาพนักงานจัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

-กฏหมายที่พนักงานควรทราบ เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559


    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ กับบุคลากรเป็นอย่างดี

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

จดหมายประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Comments

comments